0 termék
0 Ft
Az orvosi beavatkozás technikái
Chesnutt, M.S. - Dewar, T.N. - Locksley, R.M.
Ár: 6200 Ft
 
Kosárba
 
darab

Az „Or­vo­si be­a­vat­ko­zás tech­ni­kái" az am­bu­láns és kór­há­zi be­te­gel­lá­tás­ban dol­go­zó, alap­ve­tő di­ag­nosz­ti­kus és te­rá­pi­ás be­a­vat­ko­zá­so­kat vég­ző or­vo­sok szá­má­ra ké­szült gya­kor­la­ti ké­zi­könyv. Bár a könyv el­ső­sor­ban gya­kor­ló or­vo­sok­nak és a be­a­vat­ko­zá­sok­nál se­géd­ke­ző asszisz­ten­sek­nek és nő­vé­rek­nek író­dott, hasz­nos le­het ku­ta­tóor­vo­sok­nak is. Se­gí­ti az új mód­sze­rek el­sa­já­tí­tá­sát és el­mé­lyí­ti az ágy mel­lett ta­nul­ta­kat.
A szö­veg egy­sé­ges ta­go­lá­sa és tö­mör­sé­ge egy­sze­rű­vé te­szi az el­ső ol­va­sást és a ké­sőb­bi ta­nul­má­nyo­zást. A könyv el­ső ré­sze a fel­nőt­tek­nél vég­zett be­a­vat­ko­zá­sok­kal fog­lal­ko­zik, a má­so­dik rész pe­dig a cse­cse­mő- és gyer­mek­kor­ban vég­zett be­a­vat­ko­zá­so­kat is­mer­te­ti. Min­den be­a­vat­ko­zást az in­di­ká­ció, kont­ra­in­di­ká­ció, szük­sé­ges esz­kö­zök, a be­teg meg­fe­le­lő elő­ké­szí­té­se és el­he­lye­zé­se, a le­het­sé­ges szö­vőd­mé­nyek és a szük­sé­ges után­kö­ve­tés alap­ján is­mer­te­tünk. A tárgy­hoz tar­to­zó ana­tó­mi­ai át­te­kin­tést köz­vet­le­nül kö­ve­ti az ak­tu­á­lis be­a­vat­ko­zás le­írá­sa lé­pés­ről lé­pés­re. Szá­mos áb­ra illusztrálja a be­a­vat­ko­zást.
A tel­jes­ség­re va­ló tö­rek­vés je­gyé­ben két to­váb­bi fon­tos, de az ere­de­ti szö­veg­ből ki­ma­radt be­a­vat­ko­zás is be­ke­rült pót­ló­lag, a 7. fe­je­zet­be (Vé­na­biz­to­sí­tás: per­cu­tan tech­ni­kák) a Sup­rac­la­vi­cu­la­ris be­ha­to­lás, va­la­mint a 13. fe­je­zet­be (Pul­mo­no­ló­gi­ai be­a­vat­ko­zá­sok) a Na­sa­lis en­dot­ra­che­a­lis in­tu­ba­tio. 

Tartalom

Beavatkozások felnőtteken

 • Ste­ril tech­ni­kák
 • A he­lyi ér­zés­te­le­ní­tés mód­sze­rei
 • Kis­la­bo­ra­tó­ri­um
 • Min­ta­vé­tel te­nyész­tés­hez
 • Az in­jek­ció­adás tech­ni­ká­ja
 • Vé­nás vér­vé­tel
 • Vé­na­biz­to­sí­tás: per­cu­tan tech­ni­kák
 • Vé­na­biz­to­sí­tás pre­pa­rá­lás­sal
 • Vér­vé­tel ar­té­ri­ás vér­gáz vizs­gá­la­tá­hoz
 • Ar­té­ria ka­té­te­re­zé­se
 • Elekt­ro­mos de­fib­ril­lá­lás és car­di­o­ver­sio
 • In­va­siv kar­di­o­ló­gi­ai be­a­vat­ko­zá­sok
 • Pul­mo­no­ló­gi­ai be­a­vat­ko­zá­sok
 • Gast­ro­in­tes­ti­na­lis be­a­vat­ko­zá­sok
 • Uro­ge­ni­ta­lis be­a­vat­ko­zá­sok
 • Re­u­ma­to­ló­gi­ai be­a­vat­ko­zá­sok
 • Fül-orr-gé­gé­sze­ti be­a­vat­ko­zá­sok
 • Sze­mé­sze­ti be­a­vat­ko­zá­sok
 • Dre­názs, su­tu­ra és bőr­bi­op­szia
 • Csont­ve­lő-as­pi­rá­ció és -bi­op­szia
 • Lum­bál­punk­ció
 • PEG (perc­után en­dos­có­pos gast­ros­to­ma)
 • In­tu­bá­ció: „laryn­ge­á­lis" gé­ge maszk­kal
 • Ter­mo­di­lu­ci­ós ka­té­ter (PIC­CO) ha­e­mo­di­na­mi­kai fo­lya­ma­tos mo­ni­to­ro­zás­hoz
 • Perc­után tá­gí­tá­sos tra­che­os­tó­mia
 • Hick­mann®, Le­o­nard®, és Bro­vi­ac® Cent­rá­lis vé­nás ka­té­ter be­ve­ze­té­se
 • Vé­nás „PORT" rend­szer be­ül­te­té­se (Z-Port®, Li­fe-Port®)

Be­a­vat­ko­zá­sok cse­cse­mő- és gyer­mek­kor­ban

 • Ér­biz­to­sí­tó be­a­vat­ko­zá­sok
 • In­va­siv be­a­vat­ko­zá­sok
 • Te­rá­pi­ás be­a­vat­ko­zá­sok

Orvostudomány könyveink