0 termék
0 Ft
Szemészet
Süveges Ildikó (szerkesztő)
Ár: 7900 Ft
 
Kosárba
 
darab

Napjainkban új kihívások várnak a szemésztársadalomra. A népesség elöregedésével nő az időskorban előforduló szembetegségek száma. A 80 éven felüli lakosság egyharmadát érinti az időskori macula degeneratio, amely okának tisztázása és hatásos gyógykezelésének megtalálása még mindig várat magára. A vakság okai között megtaláljuk a cukorbetegség által okozott szemészeti betegségeket, amelynek kezelése interdiszciplináris feladat. Korunk nagy kihívása a lézersebészet. Gyógyító hatását számtalan betegségben használjuk, de segítségével képesek vagyunk a szem refrakcióját is megváltoztatni. Mint minden tudomány, a szemészet tudománya is állandóan fejlődik, a szakkönyvek általában 5-10 évente elavulnak. Ezért a jó szakembernek egy életen át képeznie kell magát, hogy lépést tartson kora orvoslásával.
Jelen kiadás igyekszik követni azt a szerkesztést, amely megkönnyíti a tanulást, jobban áttekinthetővé teszi a könyvet, mint az előzőek. A fejezetek végén a tudást ellenőrző képes kérdések találhatók, amelyekkel az olvasó saját magát ellenőrizheti tanulása hatékonyságát illetően. A kérdések megoldása a következőképpen történhet: a választ leírja, ellenőrzi a szövegből helyességét, majd hangosan felolvassa. Ennek az az értelme, hogy az ember abból a szövegből jegyez meg legtöbbet, amelyet egyszerre leír, lát és el is mond.

Tar­ta­lom­jegy­zék

 • A lá­tó­szerv (or­ga­non vi­sus) ana­tó­mi­á­ja
 • A szem­be­te­gek vizs­gá­la­ta
 • A szem­héj (palpebrae) be­teg­sé­gei
 • A kö­tő­hár­tya (con­junc­ti­va) betegségei
 • A sza­ru­hár­tya (cornea) be­teg­sé­gei
 • Az ín­hár­tya (scle­ra) be­teg­sé­gei
 • A len­cse (lens cris­tal­li­na) be­teg­sé­gei
 • Az érhártya (uvea) be­teg­sé­gei
 • Zöld­há­lyog (gla­u­co­ma)
 • Az üveg­test (corpus vitreum) be­teg­sé­gei
 • Az ideghártya (re­ti­na) be­teg­sé­gei
 • A pu­pil­la
 • A lá­tó­i­deg (n. opticus) be­teg­sé­gei
 • A lá­tó­pá­lya be­teg­sé­gei
 • Szem­moz­gá­sza­va­rok
 • Szem­izom­bé­nu­lá­sok
 • A könny­szer­vek be­teg­sé­gei
 • A sze­mü­reg be­teg­sé­gei
 • A szem sé­rü­lé­sei
 • Az öre­ge­dés és a szem
 • Örök­lő­dő szem­be­teg­sé­gek
 • Er­goph­tal­mo­ló­gia (a mun­ka­hely meg­vi­lá­gí­tása, mun­ka­al­kal­mas­ság, vé­le­mé­nye­zés)
 • A vak­ság­ról. A csök­kent­lá­tók vi­zu­á­lis re­ha­bi­li­tá­ci­ó­ja
 • A lé­ze­rek sze­mé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa
 • Ál­ta­lá­nos be­teg­sé­gek­hez tár­su­ló sze­mé­sze­ti meg­be­te­ge­dé­sek
 • A sze­mé­szet­ben al­kal­ma­zott gyógy­sze­rek

 

Szemészet könyveink

Szemészet

Süveges Ildikó (szerkesztő)
Ár: 7900 Ft

Gyermekszemészet

Nagy Zoltán Zsolt (szerkesztő)
Ár: 4250 Ft

A szem fénytörése

Kreiker Aladár
Ár: 2400 Ft